Home

v.v. Niftrik

Nieuw tenues SJO Diosa-Niftrik


Beste spelers, ouders en leiders van SJO Diosa-Niftrik,

Eindelijk is het dan zover. De nieuwe tenues zijn klaar!!

Op zondag 6 november zullen ze officieel aan jullie worden getoond en uitgereikt.
Alle spelers en leiders van de teams, 11-1 / 11-2 / 11-3 / 9-1 / 9-2 / 9-3 en 7-1, worden om 10:00 uur verwacht bij Sportpark de Wissen in Balgoij.
De spelers en leiders van de 19-1 / 17-1 / 15-1 en 13-1 worden om 11:00 uur verwacht.

De spelers zullen dan hun nieuwe presentatiepakken en tassen uitgereikt krijgen. Deze mogen ze gedurende het seizoen gebruiken, maar omdat de spullen eigendom blijven van de club het verzoek aan de ouders om ook mee te komen zodat zij voor ontvangst kunnen tekenen. Indien er geen ouder aanwezig is om te tekenen zullen de spullen ook niet aan de kinderen worden meegegeven.

Om dit moment een extra officieel tintje te geven zullen er teamfoto's worden gemaakt met de shirtsponsor.

Op deze dag kunnen ook de extra truien en trainingsbroeken die besteld zijn in ontvangst genomen worden. Denk eraan dat deze contant betaald dienen te worden.
- Senioren trui €28,00
- Junior trui €26,00
- Trainingsbroek junior €20,00

Voor de liefhebbers worden de oude kleren op deze dag tegen een aantrekkelijke prijs aangeboden. De opbrengst hiervan zal ten goede komen aan SJO Diosa-Niftrik. Deze verkoop wordt dan ook van harte aanbevolen.

Wij rekenen op jullie aanwezigheid. Mochten jullie onverhoopt verhinderd zijn het verzoek dit zo spoedig mogelijk aan je leider/trainer door te geven.

Met vriendelijke groet,


De kledingcommissie SJO Diosa-Niftrik

 

DIOSA-Niftrik en een veilig sportklimaat

 • Afdrukken
 • E-mailadres

VV DIOSA, DKV DIOSA, VV Niftrik en SJO DIOSA-Niftrik , staan als verenigingen midden in de samenleving van de dorpen Balgoij, Nederasselt en Niftrik. Wij als bestuurders vinden het uitermate belangrijk dat onze leden, jeugdleden en overige betrokkenen, onbezorgd kunnen sporten binnen een veilig sportklimaat en bij de trainers, vrijwilligers en overige vrijwilligers in veilige handen zijn.
Daarom hebben bestuurders de samenwerking gezocht om hiervoor een preventief beleid op te zetten.

Dit beleid bestaat uit de volgende 4 maatregelen:

 1. 1. Gedragsregels trainer/begeleider/vrijwilliger* in de sport
 2. 2. Aannamebeleid trainer/begeleider/vrijwilliger* in de sport
 3. 3. Aanstellen vertrouwenscontactpersoon
 4. 4. Overige maatregelen
  *trainer/begeleider/vrijwilliger worden verder omschreven als vrijwilliger!

 5. 1. Gedragsregels vrijwilliger in de sport
 • De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 • De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de vrijwilliger en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De vrijwilliger mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de vrijwilliger deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De vrijwilliger onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatie middel dan ook.
 • De vrijwilliger zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De vrijwilliger heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de vrijwilliger verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De vrijwilliger zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de vrijwilliger aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De vrijwilliger zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest hiervan te handelen.

Bron NOC*NSF

 1. 2. Aannamebeleid vrijwilliger in de sport

Bij de werving en aanstelling van nieuwe vrijwilligers doorlopen we de volgende stappen:

 • het kennismakingsgesprek;
 • controle van diverse referenties (indien dit mogelijk is, bijv. de vereniging(en) bellen waar de vrijwilliger vandaan komt);
 • het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG); herhaling aanvragen elke 5-7 jaar;
 • bekend maken met de bij ons geldende gedragsregels. Dit zijn de regels opgesteld door het NOC*NSF (zoals hierboven beschreven).
 1. 3. Vertrouwenspersoon

Mocht er zich een ongewenste situatie voordoen kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de vereniging; ?? Neem contact op via 06xxxxxxxx en/of stuur een mail naar: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. (nader in te vullen).

 1. 4. MeldProtocol

Hoe te handelen bij vermoedens of feiten rond (seksueel) grensoverschrijdend gedrag?

Er zijn vele signalen die op (seksueel) grensoverschrijdend gedrag kunnen duiden, maar het belangrijkste signaal is misschien wel: “Ik heb het gevoel dat er iets niet klopt.” Het kan ook zijn dat een jeugdlid je spontaan vertelt over het misbruik/ongewenst gedrag, een ouder zijn zorgen naar je uitspreekt, of dat je het zelf ter plekke constateert.

Dit protocol beschrijft hoe je moet handelen bij situaties waarin sprake is van (vermoedens van) (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en hoe en bij wie deze gemeld moeten worden. Het protocol biedt bescherming aan de melder/degene die naar het protocol handelen, aan het vermoedelijke slachtoffer en aan degene die beschuldigd wordt. Het protocol geeft ook een verplichting: te handelen op de vastgelegde manier.

Definitie

Er bestaan vele uitingsvormen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag van kinderen. Sommige gedragingen zijn door het duidelijke (strafbare) seksuele karakter niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Maar bij sommige gedragingen kunnen vloeiende overgangen bestaan tussen wat je wel en wat je niet als seksueel/ongewenst kunt typeren. Als criterium kan worden gehanteerd: of het welzijn van het kind en zijn lichamelijke en psychische integriteit in het geding zijn Bij (seksueel) grensoverschrijdend gedrag zijn de ‘gevoelens van het jeugdlid’ en niet de ‘gedachten of bedoelingen van de volwassene’ bepalend.

Signaleringstaak medewerkers

Alle medewerkers hebben een taak in het signaleren van (vermoedens van) (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. We verwachten dat zij niet alleen de grovere vormen serieus nemen, maar ook de zogenaamde ‘kleinere’ grensoverschrijdingen. Deze komen het meest voor en zijn vaak een signaal voor een klimaat waarin ernstigere vormen meer kans kunnen krijgen. Wanneer je mildere vormen van grensoverschrijdend gedrag signaleert, verwachten we dat je de betreffende perso(o)n(en) daarop aanspreekt.

Meldplicht

Bij (vermoedens/signalen) van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Iedereen die seksueel misbruik vermoedt, of erover hoort, is verplicht dit te melden bij het bestuur (of door een door het bestuur daarvoor aangewezen persoon).

Wanneer medewerkers twijfelen over de ernst of het terecht zijn van een vermoeden, geldt een consultatieplicht bij onze vertrouwenspersoon die zij om advies kunnen vragen.

DOEN

 • Zorg voor de veiligheid van het kind/de jongere.
 • Als je iemand op heterdaad betrapt: Laat het slachtoffer niet alleen;
 • Meld het onmiddellijk aan de leidinggevende of degene die bereikbaarheidsdienst heeft voor calamiteiten;.
 • Als de situatie bedreigend is: bel 112 zodat de politie kan ingrijpen;
 • Laat de toestand zoveel mogelijk onaangeroerd in verband met eventueel sporenonderzoek. Bel de zedenpolitie (112), meld waarover het gaat en vraag om instructies.
 • Stel zo weinig mogelijk vragen. Luister en stel het kind op zijn/haar gemak.
 • Schrijf alles zo letterlijk en feitelijk mogelijk op, ook de vragen die je hebt gesteld.
 • Vertel dat je verplicht bent het verhaal aan het bestuur te melden, maar dat er geen stappen

buiten medeweten van het slachtoffer om worden genomen.

 • Meld het vermoeden direct bij het bestuur. Bij twijfel consulteer de vertrouwenspersoon.
 • Verwijs de persoon desgewenst naar een vertrouwenspersoon.
 • Licht zo snel mogelijk de leidinggevende in over de situatie.
 • Blijf beschikbaar voor het kind/de jongere en blijf de normale begeleiding bieden.

LATEN

 • Handel nooit op eigen houtje!
 • Hoor het vermoedelijke slachtoffer niet uit. Het uithoren van het vermoedelijke slachtoffer en/of het spreken met contactpersonen van het vermoedelijke slachtoffer kan een eventueel juridisch traject verstoren. Het is niet aan de medewerker om aan waarheidsvinding te doen!
 • Neem bij een vermoeden nooit zelf contact op met de vermoedelijke pleger, ook niet als het een collega is. De beste manier om het misbruik te stoppen en aan te pakken, is een objectief en een officieel onderzoek.
 • Denk aan de (voorlopige) zwijgplicht!
 • Beloof nooit geheimhouding, ook niet wanneer een slachtoffer erom vraagt.
 
 • PDF
 • Afdrukken

(Voorlopig) OEFEN EN BEKER PROGRAMMA NIFTRIK 1

Dag

Datum

Omschrijving

Tijd

Dinsdag

2 augustus

Trainen

20:00 uur

Donderdag

4 augustus

Trainen

20:00 uur

Zondag

7 augustus

Niftrik 1 – Vianen vooruit

12:00 uur

Dinsdag

9 augustus

Trainen

20:00 uur

Woensdag

10 augustus

Trainen

20:00 uur

Donderdag

11 augustus

Trainen

20:00 uur

Zondag

14 augustus

Niftrik 1 – VIOS Beugen

12:00 uur

Dinsdag

16 augustus

Trainen

20:00 uur

Donderdag

18 augustus

Trainen

20:00 uur

Zondag

21 augustus

Niftrik 1 – RKSV Driel 1

14:30 uur (Beker)

Dinsdag

23 augustus

AVIOS\DBV 1 – Niftrik 1

18:45 uur (Beker)

Donderdag

25 augustus

Trainen

20:00 uur

Zaterdag

27 augustus

AZ 2000 1 – Niftrik 1

17:00 uur (Beker)

Dinsdag

30 augustus

Trainen

20:00 uur

Donderdag

1 september

Trainen

20:00 uur

Zondag

4 september

Start Competitie 

Indeling Niftrik 1 nieuw seizoen bekend

 • PDF
 • Afdrukken
 • E-mailadres

Vandaag ( vrijdag 1 juli) heeft de KNVB de indeling bekend gemaakt voor de standaard elftallen, voor het nieuwe seizoen 2016 - 2017.

Niftrik is ingedeeld in 4e klasse E en dit zijn de tegenstanders: Achilles '29, Brakkenstein, DIOSA, DVE-Trajanus, Eendracht '30, Ewijk, Heumen, Kolping-Dynamo, Niftrik, Nijmegen, Overasseltse Boys, SCP, Victoria '25, WVW.

Start van de competitie is op zondag 4 september.

 

Opening sportmassage Fikriye

 • PDF
 • Afdrukken
 • E-mailadres

Haar droom komt uit. Onze verzorgster van de selectie gaat naast het verzorgen van onze spelers ook andere sporters of degene die daar behoeft aan hebben behandelen in haar eigen sportmassage praktijk. Dit alles in Ravenstein.

Aanstaande zaterdag 2 juli vindt de opening plaats. Tussen 12.00 en 17.00 zal ze haar eigen praktijk feestelijk gaan openen, onder genot van een hapje en een drankje.

Plaats van handeling: Kasteelplaats 4A, 5371 AR, Ravenstein.

Jullie aanwezigheid wordt zeer op de prijs gesteld!


Laatst aangepast op maandag 27 juni 2016 15:37

 

Kampioensreceptie met huldigingen

 • PDF
 • Afdrukken
 • E-mailadres

Vrijdag 3 juni was er naar aanleiding van het behaalde kampioenschap van Niftrik 1 een receptie. Tal van verenigingen maar ook leden en supporters waren naar Niftrik gekomen om het bestuur en de spelersgroep te feliciteren. Ook burgemeester Hans Verheijen met de wethouders Paul Loermans en Agnes Schaap waren van de partij. Een aantal sprekers gaf complimenten aan de manier van werken in Niftrik.

Na afloop van deze receptie ging men beneden verder met feesten. Iedereen kon aanschuiven aan de BBQ.

Er waren ook nog een aantal plichtplegingen. Zo was er de uitreiking van "de Frans Hofmans" bokaal. Geen verrassing, Niftrik 1 won deze trofee. Ook Frans van Deinsen werd in het zonnetje gezet. Na drie jaar trainer te zijn geweest van onze club gaat hij Niftrik verlaten. Ook Bert Loeffen traint volgend jaar Niftrik 2 niet meer. Beide kregen een tegoed bon.

En er waren een aantal leden resp. 25 jaar en 40 jaar lid van onze club.

Rens van Stippent werd al bij zijn geboorte lid gemaakt. Dat was 25 jaar geleden. Rens trekt de voetbalschoenen weer aan aankomend seizoen.

Pierre Krebbers, Peter Nikkelen, Frans Heintzbergen en Marko Hofmans dienen de voetbalclub al 40 jaar (in wat voor vorm dan ook). Zij kregen zoals gebruikelijk de laatste jaren een spiegel met logo van Niftrik. Wij hopen dat zij de club nog vele jaren steunen!

Hierna werd het kampioensfeest nog eens dunnetjes over gedaan!

Kampioensreceptie2016-1

Kampioensreceptie2016-2

Laatst aangepast op woensdag 08 juni 2016 15:22

 

Geslaagde sponsoravond

 • PDF
 • Afdrukken
 • E-mailadres

Maandag 30 mei organiseerde de sponsorclub "vrienden van Niftrik" een uitje voor alle sponsors die Niftrik rijk is.

Na een kleine maaltijd vertrok de bus met onbekende bestemming. Uiteindelijk stopte de bus in Ede bij Plantion waar Planten - en Bloemenhandel Niftrik actief is. Frans verwelkomde samen met zijn Vrouw Anneke, zoon Alex en schoonzoon Gijsbert het sponsorgezelschap op.

Na een korte introductie werd er koers gezet naar waar het om draait: de veiling met de klok. Hier mocht iedereen bij een afgesproken prijs afdrukken en de winnaar kreeg een leuk bloemetje. Hierna konden de dames ook nog bij bloemist die samen werkt met Frans zelf een bloemetje in elkaar draaien.

Als afsluiting nog een kleine versnapering in de bedrijfskantine en de avond was alweer teneinde. Een zeer geslaagde avond kunnen we wel zeggen. Iedereen ging met een bloemstukje naar huis.

Wij willen Bloemen- en Plantenhandel Niftrik bedanken voor de avond!

Sponsoravond2016-1

Sponsoravond2016-2

Sponsoravond2016-3

Laatst aangepast op woensdag 08 juni 2016 15:18

 

Laatste training = carnavals training

 • PDF
 • Afdrukken
 • E-mailadres

Het begint een traditie te worden. De laatste training van het seizoen wordt omgedoopt tot een verkleedpartij of te wel een carnavals training.

Ook dit jaar moesten de spelers van de selectie in hun verkleedkist duiken om een mooi kostuum aan te trekken om de training af te werken.

Mooie bijkomstigheid was dat er een filmploeg van N1 aanwezig was om opnames te maken voor het amateur voetbal gala waar zowel trainer Frans van Deinsen alsmede de club Niftrik voor waren genomineerd.

Niftrik1KampioenCT1

Niftrik1KampioenCT2

Laatst aangepast op donderdag 26 mei 2016 12:40

 

NIFTRIK1 KAMPIOEN!

 • PDF
 • Afdrukken
 • E-mailadres

Afgelopen zondag 8 mei, was de dag. De dag dat Niftrik 1 kampioen kon worden. Uit bij DIOSA was een overwinning zeker voor het kampioenschap en bij een gelijkspel was het afhankelijk van andere uitslagen.

Veel toeschouwers langs de lijn zagen een goed begin voor Niftrik, die ook werd beloond met een 1-0 voorsprong door Marc Moors, nam DIOSA het initiatief over. wat resulteerde in een goed mogelijkheid, vlak voor rust.

Na de rust een zelfde spelbeeld: DIOSA zocht de aanval, Niftrik counterde.

De wedstrijd kantelde in Balgoijs voordeel nadat Kevin Kersten met twee maal geel het veld moest verlaten. Niftrik kwam nog maar moeilijk onder de druk uit en zag een Balgoijs doelpunt worden afgefloten voor buitenspel. Het werd toch nog 1-1 door Ruud van Beuningen. Niftrik kwam nog een keer goed weg door een bal die op de lat uiteen spatte en counterde zelf bijna nog naar de 1-2.

Op het andere veld stond voor Niftrik een gunstige uitslag op het score bord zodat bij het laatste fluit signaal van de goed leidende scheidsrechter het feest lost barste.

Niftrik werd voor het laatst kampioen in 1960. Ruim 56 jaar heeft de club moeten wachten op een kampioenschap. Promotie was er wel een aantal keren maar een echt kampioenschap maakt iets meer los.

Op de platte kar van Balgoij via Wijchen naar Niftrik. Rondje dorp en daarna groot feest in de Waayershof.

Tot de late uurtjes is er gefeest en dat werd op de maandagmiddag nog dunnetjes over gedaan in Wijchen door een groot gedeelte van de selectie.


Kampioen1

Kampioen2

Kampioen3

Laatst aangepast op woensdag 11 mei 2016 10:50

 

Niftrik net als Real Madrid

 • PDF
 • Afdrukken
 • E-mailadres

Na de winst partij tegen Krayenhoff werd dit shotje genomen.

Waar hebben we dat meer gezien?

NetAlsReal

Laatst aangepast op woensdag 11 mei 2016 10:50

 

Pagina 1 van 4

Kalender

April 2011
Z M D W D V Z
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Trots op onze Club

Wedstrijdprogramma

Verjaardagen deze week

Toon Uijen de Klein
... wordt vandaag 69 jaar
(* 21. jan 1948)
Jesper Hofmans
... wordt over 2 dagen 7 jaar
(* 23. jan 2010)
Marijn de Heuy
... wordt over 4 dagen 24 jaar
(* 25. jan 1993)
Willem Hendriks
... wordt over 7 dagen 56 jaar
(* 28. jan 1961)

Willekeurige foto